Coby van Essen

Erkend Seksuoloog

NVVS
Lid NVVS: 20771

Erkend Supervisor NVVS

Erkend Systeemtherapeut

NVRG
Lid NVRG: 12916

Basis EFT therapeut
Stichting EFT Nederland
Relatienr: 2795

VVN SPVLid V&VN :225445
BIG nr- 09009469930-

NVPA
Lid NVPA : 103472

RBCZ
Registertherapeut BCZ: licentienummer 214047R

BIVT
EMDR Practitioner i.o.

SCAG
Lid SCAG: 10505

Basis EMDR practitioner i.o.

Vektis AGB code Seksuoloog NVVS

Vektis AGB code zorgverlener NVPA

Vektis AGB code Praktijk voor Seksuologie

Vektis AGB code Praktijk voor Seksuologie

Onderneming KvK nummer

Consult met een Seksuoloog in Breda?

Bel voor een afspraak:
076 - 561 50 10 of naar 06 - 82 71 55 91

Algemeen

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt

De cliënt is voorgelicht door de therapeut over [therapievorm] en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een behandeladviesgesprek.

 • De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging, NVPA, NVVS en de NVRG welke vermeld staan in de beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging.
 • De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 90,- overdag en na 18uur en op zaterdag €100,- voor een consult van 45min, ongeacht dit een Intake of behandeling is. Het bedrag wordt contant of per betaalverzoek of overschrijving voldaan.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving. Zie WGBO en AVG.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg SCAG (zie ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Veilig Incidenten Melden “VIM register”. De hulpverlener, aangesloten bij de NVPA, is gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverlener een klachtenfunctionaris RBCZ moet aanstellen en is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie SCAG.

 • Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.
 • Mocht u niet tevreden zijn vragen of klachten hebt zou ik het op prijs stellen als u dat met mij deelt.
 • Voordat u overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met Coby van Essen. Zodat we samen kunnen kijken wat te doen en hoe we hier uit kunnen komen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden kan u zich wenden tot de beroepsvereniging, deze bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. U privacy wordt gewaarborgd.
 • Wanneer u een klacht wil indienen kan u een klachteninformatieformulier invullen Zie site van de NVPA. Dit is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtfunctionaris en /of de geschilleninstantie te informeren. U kunt uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
 • Als u het formulier heeft ingevuld, kan u dit opsturen aan het secretariaat van de NVPA. Deze sturen de klacht door naar coördinator van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen dit zijn professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met de klacht.
 • Binnen de Wkkgz is het verplicht om een klachtenfunctionaris in te zetten hierbij wordt gebruik gemaakt van een klachtfunctionaris vanuit de SCAG.
 • Psychosociale zorg is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van psychosociale zorg niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
 • De cliënt is geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en cliëntendossier.
 • Bewaartermijn dossiers 20 jaar na het laatste contactmoment (volwassenen)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als therapeut pas ik ook de de meldcode van Huiselijk geweld en kindermishandeling toe. Deze bestaat uit de volgende stappen:

 • Ik breng de signalen in kaart met behulp van de kindcheck
 • Ik overleg met een collega en raadpleeg indien nodig het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis
 • Ik ga met de betrokkene(n) in gesprek.
 • Weeg het huiselijk geweld of kindermishandeling.
 • Ik maak een besluit over het melden, verlenen of organiseren van hulp.

Client is op de hoogte van bovengenoemde afspraken en praktische informatie alvorens een behandeling start.

Breda, Datum: september 2022